گزنه معمولی          تصویر         شرح                           Urtica dioica

آناگالیس             تصویر         شرح                     Anagallis arvensis

ال                تصویر         شرح                                Cornus alba

بلوط               تصویر         شرح                 Quercus castaneifolia

توسکا             تصویر         شرح                       Alnus subcordata

چمن یکساله           تصویر         شرح                             Poa annua

شاهپسند طبی          تصویر         شرح                 Verbena officinalis

نیلوفر سفید            تصویر         شرح                  Calystegia sepium

بارهنگ کبیر          تصویر         شرح                      Plantago major

لیلکی              تصویر         شرح                    Gleditschia caspica

یونجه باغی            تصویر         شرح               Melilotus officinalis

گل فیلی              تصویر         شرح               Rhnchocorys elephas

سیزاب ایرانی        تصویر          شرح                     Veronica persica

یاسمن             تصویر          شرح                  Jasminum officinalis

سرخس آسپلن      تصویر         شرح   Asplenium adianthum-nigrum

افرا              تصویر          شرح                          Acer palmatum

گونه ای گل گندم تیغی    تصویر         شرح                    Centaurea   sp.

خاکشی تلخ            تصویر         شرح                      Sisymbrium irio

دم روباهی            تصویر         شرح               Alopecurus pratensis

شبدر سفید            تصویر         شرح                      Trifolium repens

شبدر قرمز           تصویر         شرح                   Trifolium pratense

انار               تصویر         شرح                         Punica granatum

گزنه سفید            تصویر         شرح                         Lamium album

پامچال              تصویر         شرح                                Primula sp.

ماروبیوم             تصویر         شرح                    Marrubium vulgare

ممرز              تصویر         شرح                         Carpinus betulus

گلابی وحشی         تصویر         شرح                     Pyrus boissieriana

شیر پنیر            تصویر         شرح                                 Galium sp.

النا               تصویر         شرح             Oplismenus undulatifolius

توسکا قشلاقی          تصویر         شرح                       Alnus glutinosa

کاسنی              تصویر         شرح                       Cichorium intybus

زنگی دارو          تصویر         شرح             Phyllitis scolopenderium

ازملک             تصویر         شرح                            Smilax excelsa

پیربهار             تصویر         شرح                     Erigeron canadensis

گندنا               تصویر         شرح                           Artemisia annua

کیسه کشیش          تصویر         شرح              Capsella bursa-pastoris

شبدرترشک          تصویر         شرح                      Oxalis corniculata

 ترشک            تصویر         شرح                             Rumex acetosa

آزاد              تصویر         شرح                        Zelkova carpinifolia

غازواش            تصویر         شرح                            Stellaria media

پنیرک             تصویر         شرح                              Malva neglecta

ازگیل             تصویر         شرح                       Mespilus germanica

نگونسار            تصویر         شرح                            Cyclamen coum

فراموشم مکن         تصویر         شرح                             Myosotis  sp.

شیر تیغک           تصویر         شرح                       Sonchus oleraceus

بنفشه             تصویر         شرح                                 Viola odorata

ولیگ             تصویر         شرح                                Crataegus sp.

کنگر گورخری        تصویر         شرح                     Silybum marianum

پنج انگشت           تصویر         شرح                        Potentilla reptans

شمعدانی وحشی       تصویر         شرح            Geranium rotundifollium

آلاله             تصویر         شرح                         Ranunculusarvensis

قاصد بهار        تصویر         شرح                             Senecio vernalis

آقطی           تصویر         شرح                             Sambucus ebulus

انجیلی           تصویر         شرح                                Parotia persica

مهرگیاه          تصویر         شرح                          Atropa belladonna

کوله خاس         تصویر         شرح                           Ruscus hyrcanus

زولنگ          تصویر         شرح                                 Eryngium  sp.

گل ساعت         تصویر        شرح                         Passiflora caerulea

فرفیون          تصویر         شرح                      Euphorbia helioscopis

 

+ نوشته شده توسط A.jamshidi در دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 13:48 |


Powered By
BLOGFA.COM